รายการข่าว 360 องศา  ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)
เราจะติดตามไปทำข่าวให้คุณได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น  โดยทีมข่าว 360 องศา
ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวเหล่านี้ได้ทางช่อง  MED TV PSU   สถานีโทรทัศน์เคเบิล  ของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)

 
 
   
 
         
 
 
รายการข่าว 360 องศา ปี 2559
ประจำวันที่ เรื่อง
- เดือนธันวาคม 2559 - พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน
- ผู้บริหารจาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย เดินทางมาเยือน เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี
- คณะแพทยศาสตร์ ร่วมด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ และ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด เข้าให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ประสบอุทกภัย
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในเขตจังหวัดภาคใต้”
- อบรมทางวิชาการโรคไตภาคใต้ เรื่อง “รู้ทัน@การดูแลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต”
- อบรมโครงการ “บริการตรงใจ ชนะใจทุกคน”
- สัมมนาวิจัยเริ่มต้นงานวิจัยมุ่งเป้า:Starting-up Targeted Research (STAR) conference ครั้งที่ 1
- กิจกรรม “ปันสุขจากใจชาวเวชศาสตร์ชุมชน ณ อาคารเย็นศิระ”
- ผู้บริจาคเดือนธันวาคม 2559
- เดือนพฤศจิกายน 2559 - บริษัทหาดทิพย์จำกัด(มหาชน)มอบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค ณ อาคารเย็นศิระ
- คณะแพทย์เปิดพื้นที่ขายข้าวช่วยชาวนา
- กิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”
- เวทีแลกเปลี่ยน กิจกรรม HA Southern regional forum
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยกับองค์กรWestat.Inc.
- ผู้บริจาคเดือนพฤศจิกายน
- เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 - กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยและญาติ ณ อาคารเย็นศิระ
- พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร
- พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
- พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Provider Course for Pediatric Advance Life Support”
- การจัดประชุมวิชาการศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ “The Modern Management of Cancer”
- อบรมวิชาการเรื่อง “พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการและการดูแลให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์”
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีที่ ๒ “Complex Issues in Family
Medicine”
- อบรมเรื่อง “การกู้ชีพทารกแรกเกิด (Newborn Resuscitation)”
- คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับ Her Highness Dr.Mona Al Said คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Sultan
Qaboos และเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์จบใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
มอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- อบรมโครงการ Trigger Tool
- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาชนและชุมชนท้องถิ่น (ภาคใต้)
- ผู้บริจาคเดือน ตุลาคม
- เดือนสิงหาคม 2559 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคลื่นเสียงความถี่สูงเบื้องต้นทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- โครงการอบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อการวิจัย
  และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่1
- งานวันน้อมจิตวันทาบูชาครู
- งานบายศรีรุ่น รับน้องใหม่
- เวทีสุขภาพเดือนสิงหาคม
- ผู้บริจาคเดือนสิงหาคม
- เดือนกรกฎาคม 2559 - ประชุมวิชาการเรื่องโรคทางด้านจมูกภูมิแพ้และไซนัส
- อบรมหลักสูตร HA 401
- การประชุมมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ทีมบริหารพบบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
- คณะแพทยศาสตร์ลงพื้นที่ชุมชนปลักธง
- เวทีสุขภาพเดือนกรกฎาคม
- เดือนมิถุนายน 2559 - การอบรม Symptom management in Palliative care
- การอบรม Pain andPalliative Care for Doctor
- พิธีเปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่และศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก
- พิธีส่งมอบงานบริหารคณะแพทยศาสตร์และแสดงความยินดีกับทีมบริหารชุดใหม่
- การอบรม อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีกับการพลิกโฉมวงการแพทย์
- รายนามผู้บริจาคประจำเดือนมิถุนายน 2559
- เดือนพฤษภาคม 2559 - พิธีเปิดใช้สะพานลอยบันไดเลื่อน
- แถลงข่าวชี้แจงเรื่องการห้ามใช้พัดลมไอน้ำ
- การอบรม การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
- การอบรม การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย
- กิจกรรมเวทีสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2559
- เดือนมีนาคม 2559 - รองผบ.ตร.เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ,
  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ครั้งที่ 2
- กิจกรรมเสวนาพิเศษ สัปดาห์ต้อหินโลก
- ประชุมประจำปี มูลนิธิ รพ.มอ.
- กิจกรรมบำบัดเพื่อเด็กกลุ่มอาการออทิสติก
- การพัฒนาระบบสุขภาพ ชุมชนบ้านปลักธง
- การอบรมโภชนาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
- เวทีสุขภาพ เดือน มีนาคม 2559
- รายนามผู้บริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มอ. เดือน มีนาคม 2559
- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 - โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26
- รองผบ.ทบ.ที่ ๔๒ เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
   จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
- การอบรมการประสานการส่งผู้ป่วยด้วยอากาศยาน
- การอบรมการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทางอากาศ
- การประชุมสร้างเครือข่ายกับ Houston Technology Center
- พิธีทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประจำปี 2559
- การบริหารยาในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน
- โครงการกิจกรรมบำบัดเพื่อเด็กกลุ่มอาการออทิสติกและพัฒนาการล่าช้า
- เวทีสุขภาพ
- รายนามผู้บริจาคเดือนกุมภาพันธ์
- เดือนมกราคม 2559 - การประชุมระบบ Access Control
- จัดการอบรมเรื่อง Common Problems in Radiology
- รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
- คณะจากโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเยี่ยมดูงาน หน่วยชีวันตาภิบาล รพ.มอ.
- การชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
- เวทีสุขภาพเดือนมกราคม 2559
- รายนามผู้บริจาคให้กับ มูลนิธิ รพ.มอ. เดือนมกราคม