รายการ You're the one ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)

 
 
 
 
รายการ You're the one
- พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ (23/06/2014)
- นพ. บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา (20/02/2014)
- สัมฤทธิ์ เรืองจันทร์ (04/07/2013)
- จุติรัตน์ มากมิ่งจวน
- ชาลี มงคลฤดี
- True Innovation Awards 2012 ประเภท Inno tree
ช่วงที่2
- True Innovation Awards 2012 ประเภท Inno tree
ช่วงที่ 1

- The World Inventor Award Festival 2012
- วิดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล